btn2

All fields are mandatory

  • captcha
cbse school
School Slogans

Ya kundendu tusharahara dhavala
Ya shu bra vastravrita
Ya veena varadanda manditakara
Ya shweta padmasana
Ya brahma chyuta shanka prabhriti bh
Devai hi sada poojita
Saaman patu Sarasvati Bhagavathi
Nishyesha Jadyapaha

Saraswathi namastubyam
Varade kama roopini
Vidya rambham karishyami
Sidhir bhavathu me sada.

Om shuklam bharadharam vishnum
Shashivarnam chatur bhujam
Prasanna vadanam dyayeth
Sarva vignopa shan taaye,

Om Brahmarpanam Brahmahavir
Brahma gnou Brahma naahutham
Brahmaiva dhena ganthavyam
Brahma karma samadhinaa
Hari om tat sat

Twameva matha cha pitha twameva
Twameva bhandhuscha sakha twameva
Twameva vidhya draivinam twameva
Twameva sarvam mama devadeva.

Gurur brahma gurur Vishnu
Gururdevo maheswaraha
Guru sakshat param brahma
Thasmai sree gurave namahah.